យិន សុផាត (ផលិតកម្មវិធី)

Status:

Active

ID:

000163

គោត្តនាម និង នាម:

យិន សុផាត

Name:

YIN SOPHAT

ភេទ:
Sex:

Male

តួរនាទី:
Position:

ផលិតកម្មវិធី-Producer

join:

01/06/2022

Expire:

31/12/2022