ឈ ម៉េងហួរ

Status:

Active

ID:

00171

គោត្តនាម និង នាម:

ឈ ម៉េងហួរ

Name:

CHHOR MENGHOUR

ភេទ:
Sex:

Male

តួរនាទី:
Position:

អ្នកយកពត៌មាន - Reporter

join:

01/01/2024

Expire:

31/12/2024