ឃុន ស្រីពៅ អគ្គនាយករង

Status:

Active

ID:

000101

គោត្តនាម និង នាម:

ឃុន ស្រីពៅ

Name:

Khun Sreypov

ភេទ:
Sex:

Female

តួរនាទី:
Position:

អគ្គនាយករង-Deputy Director General

join:

01/06/2022

Expire:

31/12/2023