គឹម ចាន់រ៉ូហ្សា

Status:

Active

ID:

000176

គោត្តនាម និង នាម:

គឹម ចាន់រ៉ូហ្សា

Name:

KOEM CHANROZA

ភេទ:
Sex:

Male

តួរនាទី:
Position:

អ្នកយកពត៌មាន - Reporter

join:

01/06/2023

Expire:

31/12/2023