សួស ប៉ូឡូ (ពិធីករព័ត៌មាន)

Status:

Active

ID:

000169

គោត្តនាម និង នាម:

សួស ប៉ូឡូ

Name:

SOUS POLO

ភេទ:
Sex:

Male

តួរនាទី:
Position:

ពិធីករពត៌មាន-News MC

join:

01/01/2024

Expire:

31/12/2024