សុន ប៉ិច (កាមេរ៉ា)

Status:

Active

ID:

000172

គោត្តនាម និង នាម:

សុន ប៉ិច

Name:

SUN PICH

ភេទ:
Sex:

Male

តួរនាទី:
Position:

កាមេរ៉ា-Camera Man

join:

01/06/2022

Expire:

31/12/2022