ស៊ុន សំបូរ (រដ្ឋបាល &ផលិតករ)

Status:

Active

ID:

000110

គោត្តនាម និង នាម:

ស៊ុន សំបូរ

Name:

SUN SAMBO

ភេទ:
Sex:

Male

តួរនាទី:
Position:

ផលិតកម្មវិធី-Producer

join:

01/06/2023

Expire:

31/12/2023