យិន ចាន់ណារ៉ា (បញ្ចូលសម្លេង)

Status:

Active

ID:

000168

គោត្តនាម និង នាម:

យិន ចាន់ណារ៉ា

Name:

YIN CHANNARA

ភេទ:
Sex:

Female

តួរនាទី:
Position:

ពិធីការនីពត៌មាន-News MC

join:

01/01/2024

Expire:

31/12/2024