ទៅមើលទាំងអស់គ្នា..! តើតារាស្រី កូរ៉េ ណាខ្លះ ជាប់ក្នុងចំណោមតារាស្រី10រូប ដែលរកចំណូលបានច្រើនបំផុតពីការសម្ដែងខ្សែរភាពយន្តភាគ ..?

បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយដ៏ពេញនិយម seoulspace បានបង្ហាញទិន្នន័យប្រាក់ចំណូលរបស់ កំពូលតារាស្រីកូរ៉េទាំង 10រូប ដែលមានទ្រព្យស្តុកជាអមតៈ ។ ក្នុងនោះមានដូចជា

 

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 10៖ Park Bo Young តំលៃខ្លួនរបស់នាងក្នុងការសម្ដែងរឿងភាគ ក្នុងមួយភាគវគឺ 25,000 ដុល្លារអាមេរិក ហើយប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់នាង ដែលបានមកពីការសំដែងរឿងភាគគឺ 3 លានដុល្លារអាមេរិក ។

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 9៖ Shin Min Ah តម្លៃរខ្លួនក្នុងការសំដែងបស់នាងក្នុងមួយភាគគឺ 25,000 ដុល្លារអាមេរិក ហើយប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់នាងដែលបានពីរឿងភាគគឺ 3.5 លានដុល្លារអាមេរិក ។

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 8៖ Kim Tae Hee តម្លៃរខ្លួនក្នុងការសំដែងបស់នាងក្នុងមួយភាគគឺ 34,000 ដុល្លារអាមេរិក ហើយប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់នាងដែលបានពីរឿងភាគគឺ 5,5 លានដុល្លារអាមេរិក ។

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 7៖ Park Shin Hye តម្លៃរខ្លួនក្នុងការសំដែងបស់នាងក្នុងមួយភាគគឺ 17,000 ដុល្លារអាមេរិក ហើយប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់នាងដែលបានពីរឿងភាគគឺ 6 លានដុល្លារអាមេរិក ។

ចំណាត់ថ្នាក់ទី៦៖ Ha Ji Won តម្លៃរខ្លួនក្នុងការសំដែងបស់នាងក្នុងមួយភាគគឺ $42,000 ដុល្លារអាមេរិក ហើយប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់នាងដែលបានពីរឿងភាគគឺ $8 លានដុល្លារអាមេរិក ។

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 5៖ Gong Hyo Jin តម្លៃរខ្លួនក្នុងការសំដែងបស់នាងក្នុងមួយភាគគឺ 33,000 ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយវគ្គ ហើយប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់នាងដែលបានពីរឿងភាគគឺ 8.5 លានដុល្លារអាមេរិក ។

ចំណាត់ថ្នាក់ទី៤៖ Jun Ji Hyun តម្លៃរខ្លួនក្នុងការសំដែងបស់នាងក្នុងមួយភាគគឺ ៨៤,០០០ ដុល្លារអាមេរិក ហើយប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់នាងដែលបានពីរឿងភាគគឺ ១០ លានដុល្លារអាមេរិក ។

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 3៖ Song Hye Kyo តម្លៃរខ្លួនក្នុងការសំដែងបស់នាងក្នុងមួយភាគគឺ 42,000 ដុល្លារអាមេរិក ហើយប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់នាងដែលបានពីរឿងភាគគឺ 11 លានដុល្លារអាមេរិក ។

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 2៖ Choi Ji Woo,តម្លៃរខ្លួនក្នុងការសំដែងបស់នាងក្នុងមួយភាគគឺ 42,000 ដុល្លារអាមេរិក ហើយប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់នាងដែលបានពីរឿងភាគគឺ 17 លានដុល្លារអាមេរិក ។

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១៖ Lee Young Ae តម្លៃរខ្លួនក្នុងការសំដែងបស់នាងក្នុងមួយភាគគឺ ៨៣,០០០ ដុល្លារអាមេរិក ហើយប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់នាងដែលបានពីរឿងភាគគឺ ១៨ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលជាចំណូលខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមតួឯកស្រីល្បីឈ្មោះទាំងអស់នោះ ។

Please enter a valid URL

Relate Post