ព័ត៌មាន : រឿងក្ដៅនៅក្នុង បណ្ដាញសង្គម

ក្រសួងកិច្ចការនារី ៖ លោកស្រីកូវ ច័ន្ទសុវណ្ណារិទ្ធ នាយិកា នៃសិប្បកម្មរ៉ារី ដែលជាសហគ្រិនវ័យក្មេងមួយរូប ទទួលបានជោគជ័យនៅលើអាជីវកម្មកែច្នៃពីម្ទេស ភ្នំពេញ ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងកិច្ចការនារី បានបញ្ជាក់ថា, លោកស្រីកូវ ច័ន្ទសុវណ្ណារិទ្ធ នាយិកា នៃសិប្បកម្មរ៉ារី ដែលជាសហគ្រិនវ័យក្មេងមួយរូប ទទួលបានជោគជ័យនៅលើអាជីវកម្មកែច្នៃពីម្ទេស