ឃុន វ៉ាន់ដា (សារព័ត៌មាន)

Status:

Active

ID:

000162

គោត្តនាម និង នាម:

ឃុន វ៉ាន់ដា

Name:

KHUN VANNDA

ភេទ:
Sex:

Female

តួរនាទី:
Position:

អ្នកយកពត៌មាន - Reporter

join:

01/06/2022

Expire:

31/12/2022