ផៃ ប្រុស (កាត់ត)

Status:

Decactive

ID:

000161

គោត្តនាម និង នាម:

ផៃ ប្រុស

Name:

PHAI BROS

ភេទ:
Sex:

Male

តួរនាទី:
Position:

កាត់វីដេអូ-Video Editor

join:

01/07/2022

Expire:

31/01/2023