ណុប ចាន់ភារុំ)

Status:

Active

ID:

000170

គោត្តនាម និង នាម:

ណុប ចាន់ភារុំ

Name:

Nop Chanphearum

ភេទ:
Sex:

Male

តួរនាទី:
Position:

ចាក់ផ្សាយ-MCR

join:

01/01/2024

Expire:

31/12/2024