អុន សម្ផស្ស (កាត់តព័ត៌មាន)

Status:

Decactive

ID:

000165

គោត្តនាម និង នាម:

អុន សម្ផស្ស

Name:

Un samphoss

ភេទ:
Sex:

Male

តួរនាទី:
Position:

កាត់វីដេអូ-Video Editor

join:

01/06/2022

Expire:

31/12/2022